Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) szerint a Tóth Gergely (adószám: 59626802-1-22, elektronikus levelezési cím: tothgergely@mechepit.com; a továbbiakban: „Szolgáltató”) a hatályos magyar jogszabályok szerint kezeli az érintettek adatait. Fogalmak:

  • adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
  • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
  • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
  • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
  • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
  • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
  • regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére
  • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: “Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok:

  • Személyes adat akkor kezelhető, ha
   • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
   • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
  • Az érintett megrendelő regisztrációja során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató a 2001. évi CVIII. Tv. szerint, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.
  • Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.
  • Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
  • Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó a Tóth Gergely (mechepit.com).
  • Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
  • Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási adatok, rendelési adatok.
  • A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, s ehhez az igénybe vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult.
  • Az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését az igénybe vevő megtilthassa.
  • Az igénybe vevő regisztrálásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatóval együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait a szolgáltató átadja mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére maga a szolgáltató is jogosult. Amennyiben a szolgáltató adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti.
  • Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő adatait törli. A szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.
 • Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok hiányában a szolgáltató az érintett megrendelő megrendeléseit nem tudja teljesíteni. Így a szolgáltatásunk teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük “kötelező” jelleggel megadni a szükséges és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.
 • A szolgáltatást igénybe vevő a regisztrációval elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a szolgáltató, és szolgáltatóval együtt működő más szolgáltató elektronikus hirdetést küldjön a részére. E hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét a jogszabály által előírt, meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törli a szolgáltató, és részére elektronikus hirdetést a továbbiakban nem küld. Az elektronikus hirdetés küldése során a hirdető tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol az elektronikus hirdetések információs társadalommal összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.
 • Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink esetében ügyfeleink számára bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatás igénybevételét kezdeményezték.
 • A regisztrációval az igénybe vevő, mint megrendelő elismeri, hogy a szolgáltató adatkezelési szabályait megismerte, és elfogadta, és az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.
 • Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti honlapjának látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő portáljának egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
 • Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.
 • Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
 • Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.
 • Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
 • Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
 • A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.
 • Az adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

Érintettek jogai:

  • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
  • Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
  • Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.
  • A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
 • A személyes adatot törölni kell, ha:
  • kezelése jogellenes,
  • az érintett kéri,
  • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 • A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 • Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 • Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatban további kérdései felmerülnek, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal az elérhetőségeinken. Tóth Gergely (mechepit.com)

Cookie tájékoztató
Ez a Cookie-szabályzat legutóbb 2022. november 4-én frissült

1. Bemutatkozás

Weboldalunk, a https://mechepit.com (a továbbiakban: “webhely”) sütiket és egyéb kapcsolódó technológiákat használ (a kényelem kedvéért minden technológiát “cookieknak” nevezünk). A cookie-kat az általunk bevont harmadik felek is elhelyezik. Az alábbi dokumentumban tájékoztatjuk Önt a weboldalunkon használt cookie-k használatáról.

2. Mik azok a sütik?

A cookie egy kis, egyszerű fájl, amelyet a webhely oldalaival együtt küldenek el, és a böngészője a számítógépe vagy egy másik eszköz merevlemezén tárolja. Az ott tárolt információk egy későbbi látogatás során visszakerülhetnek szervereinkre vagy az érintett harmadik felek szervereire.

3. Mik azok a szkriptek?

A script egy olyan programkód, amelyet weboldalunk megfelelő és interaktív működéséhez használnak. Ez a kód a szerverünkön vagy az Ön készülékén fut le.

4. Mi az a web beacon?

A webjelző (vagy pixelcímke) egy kicsi, láthatatlan szöveg- vagy képrészlet a webhelyen, amelyet a webhely forgalmának figyelésére használnak. Ennek érdekében webjelzők segítségével különféle adatokat tárolunk Önről.

5. Cookie-k

5.1 Technikai vagy funkcionális cookie-k

Egyes cookie-k biztosítják, hogy a webhely bizonyos részei megfelelően működjenek, és hogy az Ön felhasználói preferenciái ismertek maradjanak. A funkcionális cookie-k elhelyezésével megkönnyítjük weboldalunk látogatását. Így nem kell ismételten megadnia ugyanazokat az adatokat, amikor felkeresi weboldalunkat, és például a termékek a kosárban maradnak, amíg nem fizet. Ezeket a sütiket az Ön hozzájárulása nélkül is elhelyezhetjük.

5.2 Statisztikai cookie-k

Statisztikai sütiket használunk, hogy optimalizáljuk a felhasználói élményt a webhelyen. Ezekkel a statisztikai sütikkel betekintést nyerünk weboldalunk használatába. Engedélyét kérjük statisztikai cookie-k elhelyezéséhez.

5.3 Reklámsütik

Ezen a weboldalon hirdetési sütiket (cookie-kat) használunk, amelyek segítségével személyre szabhatjuk a hirdetéseket az Ön számára, és mi (és harmadik felek) betekintést nyerhetünk a kampányok eredményeibe. Ez egy olyan profil alapján történik, amelyet a https://mechepit.com webhelyen és azon kívül történő kattintásai és böngészései alapján hozunk létre . Ezekkel a sütikkel Ön, mint weboldal látogatója egyedi azonosítóhoz kapcsolódik, így például nem látja többször ugyanazt a hirdetést.

5.4 Marketing/követő cookie-k

A marketing/követő cookie-k olyan cookie-k vagy bármely más helyi tárolási forma, amelyeket felhasználói profilok létrehozására használnak hirdetések megjelenítéséhez, vagy a felhasználó követésére ezen a webhelyen vagy több webhelyen hasonló marketingcélok céljából. Mivel ezek a cookie-k nyomkövető cookie-ként vannak megjelölve, az Ön engedélyét kérjük elhelyezni.

5.5 Közösségi média

Weboldalunkon Twitter tartalmat helyeztünk el weboldalak népszerűsítésére (pl. „tetszik”, „tűs”) vagy megosztásra (pl. „tweet”) a közösségi hálózatokon, például a Twitteren. Ez a tartalom a Twitterből származó kóddal van beágyazva, és cookie-kat helyez el. Ez a tartalom bizonyos információkat tárolhat és dolgozhat fel személyre szabott hirdetés céljából. Kérjük, olvassa el ezen közösségi hálózatok adatvédelmi nyilatkozatát (amely rendszeresen változhat), hogy elolvassa, mit tesznek az Ön (személyes) adataival, amelyeket ezekkel a cookie-kkal dolgoznak fel. A visszakeresett adatok a lehető legnagyobb mértékben anonimizáltak. A Twitter az Egyesült Államokban található.

6. Elhelyezett sütik

A Google Analytics

Statisztika Használat A weboldal statisztikájához a Google Analytics szolgáltatást használjuk. Olvass tovább Adatok megosztása További információért kérjük, olvassa el a Google Analytics adatvédelmi nyilatkozatát . Statisztika Név _gid Lejárat 1 nap Funkció Tárolja és számolja az oldalmegtekintéseket Név _nak nek_* Lejárat 1 év Funkció Tárolja és számolja az oldalmegtekintéseket Név _ga Lejárat 2 év Funkció Tárolja és számolja az oldalmegtekintéseket

Google Fonts

Marketing/Nyomkövető Használat A webes betűtípusok megjelenítésére a Google Fonts szolgáltatást használjuk. Olvass tovább Adatok megosztása További információért olvassa el a Google Fonts adatvédelmi nyilatkozatát .

Marketing/Nyomkövető

Név Google Fonts API Lejárat azonnal lejár Funkció Jegyzi a felhasználó IP címét

Google reCAPTCHA

Marketing/Nyomkövető Használat A spam megelőzésére a Google reCAPTCHA-t használjuk. Olvass tovább Adatok megosztása További információért olvassa el a Google reCAPTCHA adatvédelmi nyilatkozatát .

Marketing/Nyomkövető

Név rc::c Lejárat Munkamenet Funkció Olvassa és szűri a botok kéréseit Név rc::b Lejárat Munkamenet Funkció Olvassa és szűri a botok kéréseit Név rc::a Lejárat Állandó Funkció Olvassa és szűri a botok kéréseit

Twitter

Funkcionális, Marketing/Nyomkövető Használat A Twittert használjuk a legutóbbi közösségi bejegyzések és/vagy közösségi megosztás gombok megjelenítésére. Olvass tovább Adatok megosztása További információért olvassa el a Twitter adatvédelmi nyilatkozatát .

Funkcionális

Név local_storage_support_test Lejárat Állandó Funkció Terheléselosztásra szolgál

Marketing/Nyomkövető

Név metrics_token Lejárat Állandó Funkció Tárolja, ha a felhasználó látott beágyazott tartalmat

Vegyes

Adatok megosztása

 • tooltipPause
 • cmplz_consenttype – lejárat: 365 dayscmplz_banner-status – lejárat: 365 dayscmplz_consented_services – lejárat: 365 days
 • cmplz_marketing – lejárat: 365 days
 • cmplz_policy_id – lejárat: 365 days
 • cmplz_statistics – lejárat: 365 days
 • cmplz_preferences – lejárat: 365 days
 • cmplz_al – lejárat: 365 days
 • _grecaptcha
 • brz-pagesViews
 • brz-pagesViewsInSessionTimeLine
 • brz-firstVisit
 • brz-showedPopupsInSessionTimeLine
 • brz-sessions
 • brz-lastVisit
 • _gat_gtag_UA_245032375_1
 • googlesitekit_1.86.0_modules::search-console::searchanalytics::196a30082eb93e06ce12f01c12aa5862
 • googlesitekit_1.86.0_modules::analytics::report::cb67152be90887864d1f0c2e527adb4e
 • googlesitekit_1.86.0_modules::analytics::report::a4dd104d66d05a8ed9825260d8e55f0e
 • googlesitekit_1.86.0_modules::analytics::report::f3ef72f32e01a914c2b728f4f0e174af
 • _gat_gtag_UA_130569087_3
 • googlesitekit_1.86.0_modules::analytics::report::053c5701cc75d834609035d630f09b73
 • googlesitekit_1.86.0_modules::search-console::searchanalytics::417f06be812244632aecfd4cce960592
 • googlesitekit_1.86.0_modules::analytics::report::a3193efefb94b496a5e5ea56f50de466
 • googlesitekit_1.86.0_modules::analytics::report::a9bffffec59379f16cab5754d5321069
 • googtrans
 • intercom.intercom-state-r70azrgx
 • intercom-id-r70azrgx
 • intercom-session-r70azrgx
 • googlesitekit_1.86.0_modules::search-console::searchanalytics::2418633306dae449671901d524a63256
 • googlesitekit_1.86.0_modules::analytics::report::46d7407dd35375fa2f00bbd3c7f68f69
 • googlesitekit_1.86.0_modules::analytics::report::3ffc9f15506bc27ef7a8fe80b90974dc
 • googlesitekit_1.86.0_modules::analytics::report::3297939c20f6dfc3fc4fca8930b61284

7. Hozzájárulás

Amikor első alkalommal látogatja meg weboldalunkat, egy felugró ablakot jelenítünk meg a sütikről szóló magyarázattal. Amint rákattint a „Beállítások mentése” gombra, beleegyezik abba, hogy az előugró ablakban kiválasztott cookie-kategóriákat és beépülő modulokat használjuk a jelen Cookie-szabályzatban leírtak szerint. Böngészőjén keresztül letilthatja a cookie-k használatát, de vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy weboldalunk már nem fog megfelelően működni.

8. Cookie-k engedélyezése/letiltása és törlése

Használhatja internetböngészőjét a cookie-k automatikus vagy manuális törlésére. Azt is megadhatja, hogy bizonyos sütik ne kerüljenek elhelyezésre. Egy másik lehetőség, hogy módosítsa internetböngészőjének beállításait, hogy minden cookie elhelyezésekor üzenetet kapjon. Ha többet szeretne megtudni ezekről a lehetőségekről, olvassa el a böngészője Súgó részében található utasításokat. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog megfelelően működni, ha az összes cookie le van tiltva. Ha törli a cookie-kat a böngészőjében, azok az Ön hozzájárulása után újra el lesznek helyezve, amikor ismét felkeresi weboldalunkat.

9. Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai

Személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Önnek joga van tudni, hogy miért van szükség személyes adataira, mi történik velük, és mennyi ideig őrzik meg azokat.
 • Hozzáférési jog: Önnek joga van hozzáférni az általunk ismert személyes adataihoz.
 • Helyesbítéshez való jog: Ön bármikor jogosult személyes adatait kiegészíteni, helyesbíteni, törölni vagy zárolni.
 • Ha hozzájárulását adja adatai feldolgozásához, Önnek jogában áll visszavonni a hozzájárulását, és törölni személyes adatait.
 • Adatai továbbításának joga: jogosult arra, hogy minden személyes adatát az adatkezelőtől kérje, és azokat teljes egészében egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • Tiltakozási jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen. Ennek betartjuk, kivéve, ha az adatkezelésnek indokolt oka van.

E jogok gyakorlásához vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérjük, tekintse meg a jelen Cookie-szabályzat alján található elérhetőségeket. Ha panasza van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük adatait, szeretnénk meghallgatni Önt, de Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Adatvédelmi Hatóság).

10. Elérhetőségek

A Cookie-szabályzatunkkal és a jelen nyilatkozattal kapcsolatos kérdései és/vagy megjegyzései esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken: Tóth Gergely Magyarország Hungary Website: https://mechepit.com Email: info@mechepit.com

Felhasználási feltételek
Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi frissítése: 2022. november 4

1. Bemutatkozás

Jelen Feltételek erre a weboldalra és szolgáltatásaimmal kapcsolatos tranzakciókra vonatkoznak. Önt további szerződések köthetik a velünk fennálló kapcsolatával vagy bármely termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatban, amelyet tőlünk kap. Ha a kiegészítő szerződések bármely rendelkezése ütközik jelen Feltételek bármely rendelkezésével, akkor ezen kiegészítő szerződések rendelkezései az irányadóak és az irányadók.

2. Kapcsolat

A weboldalra való regisztrációval, hozzáféréssel vagy egyéb módon történő használatával Ön elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket. A weboldal puszta használata a jelen Feltételek ismeretét és elfogadását jelenti. Bizonyos esetekben megkérhetjük Önt, hogy kifejezetten járuljon hozzá.

3. Elektronikus kommunikáció

A weboldal használatával vagy a velünk elektronikus úton történő kommunikációval Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a weboldalunkon elektronikusan kommunikálhatunk Önnel, vagy e-mailt küldünk Önnek, és beleegyezik abba, hogy minden megállapodást, értesítést, közzétételt és egyéb kommunikációt elektronikus úton biztosítják az Ön számára bármely jogi követelmény teljesítését, beleértve, de nem kizárólagosan azt a követelményt, hogy az ilyen kommunikációt írásban kell megtenni.

4. Szellemi tulajdon

Mi vagy licencadóink birtokoljuk és ellenőrizzük a weboldalon, valamint a webhelyen megjelenített vagy azokon belül elérhető adatokon, információkon és egyéb forrásokon belüli összes szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogot.

4.1 Creative Commons

Az ezen a webhelyen található tartalom a Creative Commons – Attribution License alatt érhető el, hacsak másként nem rendelkezik.

5. Harmadik fél tulajdona

Weboldalunk tartalmazhat hiperhivatkozásokat vagy más hivatkozásokat más felek webhelyeire. Nem figyeljük és nem vizsgáljuk át más felek webhelyeinek tartalmát, amelyekre ezen a webhelyen hivatkoznak. A más webhelyek által kínált termékekre vagy szolgáltatásokra az adott harmadik felek vonatkozó Feltételei és feltételei vonatkoznak. Az ezeken a webhelyeken kifejtett véleményeket vagy anyagokat nem feltétlenül osztjuk meg vagy hagyjuk jóvá. Nem vállalunk felelősséget ezen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Ön viseli az ezen weboldalak használatával és bármely kapcsolódó harmadik fél szolgáltatásával kapcsolatos minden kockázatot. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, bármilyen módon is, ami abból ered, hogy személyes adatait harmadik felek részére felfedte.

6. Felelősségteljes használat

Weboldalunk meglátogatásával Ön beleegyezik abba, hogy azt kizárólag a jelen Feltételek, a velünk kötött további szerződések, valamint a vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az általánosan elfogadott online gyakorlatok és iparági irányelvek által engedélyezett célokra használja. Nem használhatja weboldalunkat vagy szolgáltatásainkat rosszindulatú számítógépes szoftverekből álló (vagy azokhoz kapcsolódó) anyagok használatára, közzétételére vagy terjesztésére; a weboldalunkról gyűjtött adatokat bármilyen direkt marketing tevékenységhez felhasználni, vagy bármilyen szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenységet folytatni a weboldalunkon vagy azzal kapcsolatban. Szigorúan tilos olyan tevékenységben részt venni, amely a weboldalon kárt okoz vagy okozhat, vagy zavarja a weboldal teljesítményét, elérhetőségét vagy elérhetőségét.

7. Ön által közzétett tartalom

Különféle nyílt kommunikációs eszközöket biztosíthatunk weboldalunkon, például blogbejegyzéseket, fórumokat, üzenőfalakat, értékeléseket és értékeléseket, valamint különféle közösségi média szolgáltatásokat. Előfordulhat, hogy nem tudjuk kiszűrni vagy figyelemmel kísérni az összes olyan tartalmat, amelyet Ön vagy mások megosztanak vagy benyújtanak a webhelyünkön vagy azon keresztül. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy felülvizsgáljuk a tartalmat, és figyelemmel kísérjük a webhelyünk minden használatát és tevékenységét, valamint saját belátásunk szerint eltávolítunk vagy elutasítunk minden tartalmat. Információk közzétételével vagy bármilyen nyílt kommunikációs eszköz más módon történő, a fent említettek szerint történő használatával Ön elfogadja, hogy tartalma megfelel a jelen Feltételeknek, és nem lehet illegális vagy törvénytelen, és nem sértheti meg senki törvényes jogait.

8. Ötletbeadás

Ne adjon be olyan ötletet, találmányt, szerzői alkotást vagy egyéb, saját szellemi tulajdonának tekinthető információt, amelyet bemutatni szeretne nekünk, kivéve, ha korábban aláírtuk a szellemi tulajdonra vonatkozó megállapodást vagy titoktartási megállapodást. Ha ilyen írásos megállapodás hiányában közli velünk, akkor világméretű, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes engedélyt ad nekünk a tartalom bármely meglévő vagy jövőbeli médián történő felhasználására, reprodukálására, tárolására, adaptálására, közzétételére, fordítására és terjesztésére. .

9. A használat megszüntetése

Saját belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk vagy megszakíthatjuk a hozzáférést a webhelyhez vagy bármely azon található Szolgáltatáshoz, ideiglenesen vagy véglegesen. Ön beleegyezik abba, hogy nem vállalunk felelősséget sem Ön, sem harmadik fél felé a webhelyhez való hozzáférésének vagy használatának vagy a webhelyen megosztott bármely tartalom ilyen jellegű módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért. Ön nem lesz jogosult semmilyen kompenzációra vagy egyéb kifizetésre, még akkor sem, ha bizonyos funkciók, beállítások és/vagy bármely tartalom, amelyet Ön hozzájárult, vagy amelyre támaszkodni kezdett, véglegesen elveszett. Tilos a weboldalunkon található hozzáférés-korlátozási intézkedéseket megkerülni, megkerülni, illetve megkerülni vagy megkerülni.

10. Garancia és felelősség

Ebben a szakaszban semmi sem korlátozza vagy zárja ki a törvény által feltételezett garanciákat, amelyek korlátozása vagy kizárása jogellenes lenne. Ez a weboldal és a weboldalon található összes tartalom „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon kerül közzétételre, és pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat. Kifejezetten elutasítunk mindennemű, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Tartalom elérhetőségére, pontosságára vagy teljességére vonatkozóan. Nem vállalunk garanciát arra, hogy:

 • ez a weboldal vagy tartalom megfelel az Ön igényeinek;
 • ez a weboldal megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen lesz elérhető.

Ezen a weboldalon semmi sem minősül jogi, pénzügyi vagy orvosi tanácsnak, és nem is szándékozik annak minősülni. Ha tanácsra van szüksége, forduljon megfelelő szakemberhez. Ennek a szakasznak a következő rendelkezései a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig érvényesek, és nem korlátozzák vagy zárják ki felelősségünket olyan ügyben, amelynek korlátozása vagy kizárása jogellenes vagy törvénytelen lenne számunkra. Semmilyen esetben sem vállalunk felelősséget olyan közvetlen vagy közvetett károkért (beleértve a haszon- vagy bevételkiesésből eredő károkat, az adatok, szoftverek vagy adatbázisok elvesztését vagy megsérülését, vagy tulajdon vagy adatok elvesztését vagy kárát), amelyeket Ön vagy bármely harmadik személy ért. félnek, amely a weboldalunkhoz való hozzáférésből vagy annak használatából ered. Kivéve, ha bármely további szerződés kifejezetten másként rendelkezik, maximális felelősségünk Ön felé a weboldalból vagy a webhelyen keresztül forgalmazott vagy értékesített bármely termékből és szolgáltatásból eredő vagy azokkal kapcsolatos minden kárért, függetlenül a felelősséget kiszabó jogi lépések formájától ( akár szerződésben, méltányosságban, gondatlanságban, szándékolt magatartásban, jogellenes károkozásban vagy egyébben) a teljes árra korlátozódik, amelyet Ön fizetett nekünk az ilyen termékek vagy szolgáltatások vásárlásáért vagy a webhely használatáért. Ez a korlát összességében vonatkozik minden igényére, cselekményére és keresetének minden fajtájára és természetére.

11. Adatvédelem

Weboldalunk és/vagy szolgáltatásaink eléréséhez előfordulhat, hogy a regisztrációs folyamat részeként meg kell adnia magáról bizonyos adatokat. Ön elfogadja, hogy az Ön által megadott információk mindig pontosak, helyesek és naprakészek. Kidolgoztunk egy szabályzatot az esetleges adatvédelmi aggályok kezelésére. További információkért tekintse meg Adatvédelmi nyilatkozatunkat és Cookie-szabályzatunkat .

12. Hozzáférhetőség

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az általunk kínált tartalmat elérhetővé tegyük a fogyatékkal élők számára. Ha Ön fogyatékos, és fogyatékossága miatt nem tud hozzáférni weboldalunk bármely részére, kérjük, küldjön értesítést, amely tartalmazza a felmerült probléma részletes leírását. Ha a probléma könnyen azonosítható és megoldható a szabványos informatikai eszközökkel és technikákkal összhangban, azonnal megoldjuk.

13. Exportkorlátozások / Jogi megfelelés

Tilos a weboldalhoz való hozzáférés olyan területekről vagy országokból, ahol a webhelyen értékesített termékek vagy szolgáltatások tartalma vagy vásárlása illegális. Nem használhatja ezt a weboldalt a magyar exportra vonatkozó törvények és szabályozások megsértésével.

14. Hozzárendelés

Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem ruházhatja át, ruházhatja át vagy alvállalkozásba adhatja a jelen Feltételek és feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit sem részben, sem részben harmadik félre. A jelen szakaszt sértő állítólagos megbízás semmis.

15. Jelen Feltételek megsértése

A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb jogaink sérelme nélkül, ha Ön bármilyen módon megsérti ezeket a feltételeket, megtehetjük az általunk megfelelőnek ítélt lépéseket a jogsértés kezelésére, ideértve a webhelyhez való hozzáférésének ideiglenes vagy végleges felfüggesztését, a kapcsolatfelvételt internetszolgáltatóját, hogy kérje, hogy blokkolja az Ön hozzáférését a webhelyhez, és/vagy indítson jogi lépéseket Ön ellen.

16. Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanít, megvéd és véd minket minden olyan követeléssel, kötelezettséggel, kárral, veszteséggel és kiadással szemben, amely a jelen Feltételek és feltételek, valamint a vonatkozó törvények megsértésével kapcsolatos, beleértve a szellemi tulajdonjogokat és a személyiségi jogokat. Ön haladéktalanul megtéríti nekünk az ilyen követelésekkel kapcsolatos vagy azokból eredő kárainkat, veszteségeinket, költségeinket és kiadásainkat.

17. Lemondás

A jelen Feltételekben és bármely Megállapodásban meghatározott bármely rendelkezés végrehajtásának elmulasztása, vagy a felmondási jog gyakorlásának elmulasztása nem értelmezhető az ilyen rendelkezésekről való lemondásként, és nem befolyásolja a jelen Feltételek vagy bármely más szerződés érvényességét. Megállapodás vagy annak bármely része, vagy ezt követően az egyes rendelkezések végrehajtásának joga.

18. Nyelv

Jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag magyar nyelven kerülnek értelmezésre és értelmezésre. Minden értesítés és levelezés kizárólag ezen a nyelven készül.

19. Teljes megállapodás

Jelen Általános Szerződési Feltételek az adatvédelmi nyilatkozatunkkal és a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkkal együtt alkotják a teljes megállapodást Ön és Tóth Gergely között a weboldal Ön által történő használatával kapcsolatban.

20. Jelen Feltételek frissítése

Ezeket a feltételeket időről időre frissíthetjük. Az Ön kötelessége, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Feltételek változásait vagy frissítéseit. A jelen Általános Szerződési Feltételek elején megadott dátum a legutóbbi felülvizsgálat dátuma. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításai akkor lépnek hatályba, amikor az ilyen változtatásokat közzétesszük ezen a weboldalon. A módosítások vagy frissítések közzétételét követően a webhely további használata a jelen Feltételek betartására és magára nézve kötelező érvényű nyilatkozatának minősül.

21. A jog és a joghatóság megválasztása

Jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos viták a magyar bíróságok hatáskörébe tartoznak. Ha a bíróság vagy más hatóság a jelen Feltételek bármely részét vagy rendelkezését érvénytelennek és/vagy a vonatkozó jogszabályok szerint végrehajthatatlannak találja, az adott részt vagy rendelkezést a megengedett legnagyobb mértékben módosítják, törölik és/vagy érvényesítik, hogy érvényesíteni a jelen Feltételek szándékát. A többi rendelkezést ez nem érinti.

22. Elérhetőségek

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője Tóth Gergely. Jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban írásban vagy e-mailben fordulhat a következő címen: tothgergely@mechepit.com